Reputation Management

STATUT

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2
1. Fundacja działa pod nazwą: Fundacja Europa Transformacja Energetyczna.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
 
§ 3
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4
1. Siedzibą Fundacji jest Kombornia.
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.
4. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 5
Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:

1. wspieranie, działanie na rzecz, inicjatyw i rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii:
1) prac naukowych, produkcji, magazynowania i transportowania energii w tym w szczególności wodoru,
2) ekologicznych, ochrony środowiska,
3) niskoemisyjnych, rozproszonych, samobilansujących systemowe energetycznych,
4) planów lokalnej transformacji i efektywności energetycznej,
5) rozproszonych magazynów energii,
6) producenckich, w tym wirtualnych i zbiorowych,
2. wspieranie i propagowanie mechanizmów czystego rozwoju;
3. poprawa jakości powietrza;
4. kształtowanie postaw proekologicznych;
5. polepszenie dostępu do informacji o stanie środowiska;
6. zwiększenie akceptacji społecznej dla realizacji niezbędnych inwestycji;
7. wdrażanie programów służących ochronie środowiska;
8. promowanie gospodarki przyjaznej dla środowiska naturalnego i społecznie odpowiedzialnej;
9. promocja oraz wpływanie na wzrost efektywności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii;
10. promowanie budownictwa ekologicznego;
11. promowanie i wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, działalności rolniczej przyjaznej środowisku naturalnemu oraz ekoturystyki;
12. wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności, a także rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych w gospodarce;
13. zmian sposobów użytkowania gruntów rolnych lub leśnych, w kierunku optymalizacji dla pozyskiwania energii, redukowania emisji CO2;
14. promocja w kraju i poza jego granicami polskiej myśli ekologicznej w przemyśle, wyników prac badawczych i rozwiązań technologicznych w tej dziedzinie;
15. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
16. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
17. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
18. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji i wolnego rynku;
19. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między narodami;
20. promocji i organizacji twórczości oraz wolontariatu;
21.przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
22. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

§ 6
1. Fundacja realizuje swoje cele w ramach działalności pożytku publicznego w szczególności poprzez organizowanie i finansowanie:
1) prowadzenia i wspierania badań, sporządzania ekspertyz,
2) współpracę z samorządami, podmiotami gospodarczymi, jednostkami badawczymi, organami administracji publicznej,
3) działalność wydawniczą,
4) prowadzenie serwisów internetowych, profili w mediach społecznościowych,
5) organizację imprez,
6) gromadzenie środków,
7) działalność gospodarczą,
8) działalność promocyjną,
9) organizowanie seminariów, szkoleń, warsztatów, spotkań roboczych,
10) przygotowywanie wniosków i projektów,
11) finansowanie nagród i stypendiów,
2. udział w konsultacjach społecznych;
3. opracowywanie, wdrażanie i promocja ekologicznych standardów w szczególności dla sektora biznesowego;
4. tworzenie platform porozumienia pomiędzy sektorami prywatnym, publicznym i pozarządowym umożliwiających wdrożenie projektów polepszających stan środowiska naturalnego;
5. inicjowanie i wspieranie badań naukowych oraz nowatorskich rozwiązań naukowo-technicznych;
6. współpraca ze środowiskami naukowymi, akademickimi i eksperckimi, organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, mediami, przedstawicielami biznesu oraz ośrodkami kształtującymi opinię publiczną;
7. wykonywanie zadań powierzonych przez organy administracji państwowej i samorządowej, instytucje, lub inne podmioty w zakresie celów statutowych Fundacji;
8. Fundacja dla realizacji swoich celów statutowych może prowadzić działalność gospodarczą, jako działalność dodatkową w stosunku do działalności statutowej, być wspólnikiem lub udziałowcem spółki prawa handlowego lub spółki cywilnej, w szczególności w zakresie działalności związanej z promowaniem kultury i sztuki , działalności wydawniczej, portali internetowych, oraz innych, które realizują lub zawierają się w celach fundacji. Dochody z ewentualnej działalności gospodarczej w całości zostaną przekazane na działalność statutową fundacji.
9. Fundacja nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań w stosunku do członków swoich organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami bliskimi”,
2)  przekazywać swojego majątku na rzecz członków swoich organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3)  wykorzystywać majątku na rzecz członków swoich organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4)  zakupywać towary lub usługi od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 
§ 7
Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji.

§ 8
Fundacja może ustanawiać medale, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia i certyfikaty oraz przyznawać je osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla celów Fundacji lub zasłużonych dla samej Fundacji.

§ 9
Ministrem właściwym ze względu na cele fundacji jest Minister Nauki.


Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatorów w wysokości 1000. zł (słownie jeden tysiąc  złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona jest kwota 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

§ 11
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1) świadczenia Fundatorów;
2) darowizn, spadków i zapisów;
3) odsetek bankowych;
4) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
5) dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
6) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych;
7) funduszy Unii Europejskiej;
8) funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej,
9) prowadzonej działalności gospodarczej – jeżeli taka zostanie przez Fundację podjęta.
 

§ 12
1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na rozwijanie działalności pożytku publicznego.

§ 13
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI

§ 14
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji;
2. Zarząd Fundacji.
 
§ 15
1. Rada Fundacji jest organem kontrolno-nadzorczym o uprawnieniach wynikających z postanowień Statutu.
2. Rada Fundacji składa się z Fundatorów.
3. Członków Rady Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy stosowną uchwałą.
4. Rada Fundacji jest powoływana na pięcioletnią kadencję, przy czym istnieje możliwość dalszego (ponownego) powołania danej osoby do składu Rady Fundacji.
5. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie Fundacji.
6. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
7. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 
§ 16
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1. określanie długofalowych kierunków działalności Fundacji;
2. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji;
3. wspieranie Fundacji od strony promocyjnej;
4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych;
5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielanie członkom Zarządu Fundacji absolutorium z działania.
 
§ 17
1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz do roku.
2. Rada Fundacji wybiera na swym pierwszym posiedzeniu, ze swego grona, Przewodniczącego.
3. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji, który jednocześnie zawiadamia członków Rady o planowanym porządku obrad Rady Fundacji.
4. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć, w celu składania wyjaśnień Członkowie Zarządu Fundacji oraz przedstawiciele Fundatorów,
5. Z przebiegu posiedzeń Rady Fundacji spisuje się protokoły podpisane przez przewodniczącego Rady Fundacji.

§ 18
1. Rada Fundacji podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni.
2. Członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Fundacji, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Fundacji lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
3. Oddanie głosu w sposób określony w ust. 2 nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Fundacji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Fundacji oraz jej sekretarza, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób a także zmiany.

§ 19
1. Zarząd Fundacji reprezentuje ją w stosunkach z osobami trzecimi.
2. Zarząd Fundacji składa się z od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
4. Członkowie Zarządu Fundacji są powoływani na czas nieoznaczony.
5. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą wchodzić w skład Rady Fundacji.
6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub innym stosunku prawnym, na podstawie którego będą wykonywać świadczenia jako Członkowie Zarządu na rzecz Fundacji.
7. Rada Fundacji powołuje pełnomocnika do zawarcia umów, o których mowa w ust.6.
8. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Rada Fundacji podejmie stosowną uchwałę w tym zakresie i zawrą z Fundacją umowę, o której mowa w ust. 6. Członkowie Zarządu mogą domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem swoich funkcji.
9. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
 
§ 20
1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
1) reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich; 
2) sprawowanie pieczy nad majątkiem i funduszami Fundacji;
3) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
4) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji;
5) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;
6) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek prawa handlowego,
7) ustalanie planów działania Fundacji;
8) realizowanie uchwał Rady Fundacji;
9) decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji;
10) tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji;
11) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
12) sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości;
13) ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym;
2. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach Fundacji niezastrzeżonych dla kompetencji Rady Fundacji ani Fundatorów.
3. Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji.
 
§ 21
1. Fundatorzy mogą powoływać i odwoływać:
1) radę programową;
2) radę honorową;
3) zespoły doradcze.
2. Członkami ww. organów doradczych mogą być członkowie Rady Fundacji.
 
§ 22
1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu Fundacji.

§ 23
1. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Prezesa.
3. Każdemu członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos.
4. Zarząd Fundacji ma prawo zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby, których działalność jest tożsama z celami statutowymi Fundacji. Takie osoby nie są uprawnione do brania udziału w głosowaniach nad uchwałami.
 
§ 24
Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy członek zarządu Fundacji samodzielnie.

§ 25
1. W sprawie zmiany celu fundacji decyzję podejmują Fundatorzy.
2. Zmiana celów Fundacji następuje poprzez podjęcie przez Fundatorów stosownej uchwały
w przedmiocie zmiany statutu.
 
Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy.
3. Decyzję o likwidacji podejmują Fundatorzy, §16 ust. 2 statutu stosuje się odpowiednio.
4. W związku z likwidacją Fundacji, jej środki majątkowe powinny być przeznaczone na cele wynikające ze statutu.
5. Z zastrzeżeniem §25 zmiany w statucie dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Fundacji lub na wniosek Fundatorów. Uchwały w sprawie zmiany statutu zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji.

§ 27
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie.

§ 28
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 5 maja 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 2018, poz. 1491).